Polityka prywatności

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o rodzajach Twoich danych osobowych (zwanych dalej w skrócie "danymi"), które przetwarzamy, w jakich celach i w jakim zakresie. Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez nas, zarówno w ramach świadczenia naszych usług, jak i w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "Ofertą online"). Przetwarzamy dane osobowe użytkowników na podstawie art. 5 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 unijnego RODO.

Odpowiedzialny

SilkRoot LLC
Autonomiczna Republika Adżarii
Gruzja Gruzja

Adres e-mail
SECURE@ silkroot.io

Połączenia międzynarodowe
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Ustawa Gruzji o ochronie danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 5 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych. 5 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy dotyczące go dane są przetwarzane oraz uzyskać informacje na temat takich danych, a także dalsze informacje i kopię danych zgodnie z art. 15 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych. 15 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo, zgodnie z Art. 15 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych, do żądania uzupełnienia lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących użytkownika.

Zgodnie z Art. 15 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo zażądać usunięcia dotyczących go danych bez zbędnej zwłoki lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 25 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych. 25 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 26 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych. 26 gruzińskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

RODO UE

Przegląd operacji przetwarzania

W poniższym zestawieniu podsumowano rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odniesiono się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące zawartości
 • Dane dotyczące umowy
 • Dane użytkowe
 • Dane meta/komunikacyjne

Kategorie osób, których dane dotyczą

 • Klienci
 • Zainteresowane strony
 • Partnerzy komunikacyjni
 • Użytkownicy
 • Partnerzy biznesowi i kontraktowi
 • Uczniowie/ studenci/ uczestnicy

Cele przetwarzania danych

 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Pomiar zasięgu.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Remarketing.
 • Miara przeliczeniowa.
 • Śledzenie afiliacji.
 • Zarządzanie zapytaniami i udzielanie na nie odpowiedzi.
 • Informacje zwrotne.
 • Marketing.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników.
 • Budowanie publiczności.
 • Dostarczanie naszej oferty internetowej i przyjazność dla użytkownika.

Odpowiednie podstawy prawne

Poniżej znajduje się przegląd podstaw prawnych DSGVO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów GDPR, w kraju zamieszkania lub siedziby użytkownika lub naszej firmy mogą obowiązywać krajowe przepisy o ochronie danych. Ponadto, jeśli w poszczególnych przypadkach będą miały zastosowanie bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy o nich w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Wykonanie umowy i wnioski poprzedzające zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków poprzedzających zawarcie umowy, realizowanych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO) - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Uzasadnione interesy (art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z prawem, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia oraz stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności ochronę poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, a także dostępu do danych, ich wprowadzania, ujawniania, zapewniania dostępności i segregacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na przypadki naruszenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii oraz przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

Szyfrowanie SSL (https): W celu ochrony Państwa danych przesyłanych za pośrednictwem naszej oferty online stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po prefiksie https:// w pasku adresu przeglądarki.

Przekazywanie danych osobowych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych może się zdarzyć, że dane te zostaną przekazane lub ujawnione innym organom, firmom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być na przykład usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takich przypadkach stosujemy się do wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami danych odpowiednie umowy lub porozumienia służące ochronie Państwa danych.

Przekazywanie danych w ramach organizacji: Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej organizacji lub udzielać im dostępu do takich danych. Jeżeli przekazywanie danych ma charakter administracyjny, odbywa się ono w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe i operacyjne lub jest dokonywane, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy lub gdy mamy zgodę osób, których dane dotyczą, lub pozwolenie prawne.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych innym osobom, podmiotom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.

Dane przetwarzamy lub zlecamy ich przetwarzanie wyłącznie w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązanych umową poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, posiadających certyfikaty lub wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych (art. 44-49 DSGVO, strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawnymi, gdy tylko zgoda na ich przetwarzanie zostanie odwołana lub gdy inne zezwolenia przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub gdy nie są one niezbędne do realizacji tego celu).

Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą zostać zachowane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego, lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nasze informacje o ochronie danych mogą również zawierać dalsze informacje o zatrzymywaniu i usuwaniu danych, które będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do odpowiednich operacji przetwarzania.

Wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne zapisy w pamięci, które przechowują informacje na urządzeniach końcowych i odczytują je z tych urządzeń. Na przykład w celu zapisania statusu logowania do konta użytkownika, zawartości koszyka w sklepie internetowym, treści, do których uzyskano dostęp lub funkcji wykorzystywanych w ramach oferty online. Pliki cookie mogą być ponadto wykorzystywane do różnych celów, np. do zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i wygody ofert online, a także do tworzenia analiz przepływu odwiedzających.

Uwagi na temat zgody: Używamy plików cookie zgodnie z wymogami prawa. Dlatego też uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest ona wymagana przez prawo. W szczególności zgoda nie jest wymagana, jeżeli przechowywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie niezbędne do świadczenia użytkownikowi usługi telemedialnej (tj. naszej oferty online), o którą użytkownik wyraźnie poprosił. Odwołalna zgoda jest wyraźnie przekazywana użytkownikom i zawiera informacje o odpowiednim wykorzystaniu plików cookie.

Uwagi na temat podstaw prawnych w prawie ochrony danych: Podstawa prawna na mocy prawa o ochronie danych, na której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy poprosimy użytkowników o zgodę. Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest ich zadeklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w ramach obsługi biznesowej naszej oferty online i poprawy jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w kontekście wypełniania naszych zobowiązań umownych, jeśli wykorzystanie plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. W jakich celach pliki cookie są przez nas przetwarzane, wyjaśniamy w ramach niniejszej polityki prywatności lub w kontekście naszych procedur udzielania zgody i przetwarzania danych.

Czas przechowywania: Jeśli chodzi o czas przechowywania, wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (również: pliki cookie sesji): tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Trwałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia końcowego. Na przykład status logowania może zostać zapisany lub preferowane treści mogą być wyświetlane bezpośrednio przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej przez użytkownika. Podobnie, dane użytkownika zebrane za pomocą plików cookie mogą być wykorzystane do pomiaru zasięgu. O ile nie przekażemy użytkownikom wyraźnych informacji o rodzaju i czasie przechowywania plików cookie (np. w ramach uzyskiwania zgody), użytkownicy powinni założyć, że pliki cookie są trwałe, a okres ich przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje dotyczące odwołania i sprzeciwu (rezygnacja): Użytkownicy mogą w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi zawartymi w art. 21 DSGVO (dalsze informacje na temat sprzeciwu znajdują się w niniejszej polityce prywatności). 21 DSGVO (dalsze informacje na temat sprzeciwu są podane w ramach niniejszej polityki prywatności). Użytkownik może również zgłosić swój sprzeciw za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Usługi biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. klientów i zainteresowanych stron (zwanych łącznie "partnerami umownymi") w kontekście stosunków umownych i porównywalnych stosunków prawnych, jak również powiązanych środków oraz w kontekście komunikacji z partnerami umownymi (lub przedumownymi), np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Obejmuje to w szczególności zobowiązania do świadczenia uzgodnionych usług, wszelkie zobowiązania do aktualizacji oraz środki zaradcze w przypadku gwarancji i innych zakłóceń w świadczeniu usług. Ponadto przetwarzamy dane w celu ochrony naszych praw oraz w celu realizacji zadań administracyjnych związanych z tymi zobowiązaniami i organizacją firmy. Ponadto przetwarzamy dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z właściwym zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz środkami bezpieczeństwa w celu ochrony naszych partnerów umownych i naszej działalności gospodarczej przed niewłaściwym wykorzystaniem, narażeniem na szwank ich danych, tajemnic, informacji i praw (np. w celu zaangażowania służb telekomunikacyjnych, transportowych i innych służb pomocniczych, a także podwykonawców, banków, doradców podatkowych i prawnych, dostawców usług płatniczych lub organów podatkowych). W ramach obowiązującego prawa ujawniamy dane partnerów umownych osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia zobowiązań prawnych. Partnerzy umowni zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania danych, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Przed lub w trakcie zbierania danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnych oznaczeń (np. kolorów) lub symboli (np. gwiazdek lub podobnych) lub osobiście, informujemy partnerów umowy, które dane są wymagane do wyżej wymienionych celów.

Dane usuwamy po upływie ustawowego okresu gwarancji i porównywalnych zobowiązań, czyli z reguły po 4 latach, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak długo muszą być przechowywane ze względów archiwizacji prawnej (np. dla celów podatkowych z reguły 10 lat). Dane udostępnione nam przez partnera umowy w ramach zamówienia usuwamy zgodnie ze specyfikacją zamówienia, z reguły po jego zakończeniu.

Jeśli w celu świadczenia naszych usług korzystamy z usług zewnętrznych dostawców lub platform, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i zasady oraz informacje o ochronie danych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

Analizy ekonomiczne i badania rynku

Ze względów biznesowych oraz aby móc określić trendy rynkowe, życzenia partnerów umownych i użytkowników, analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp., przy czym grupa osób, których dane dotyczą, może obejmować partnerów umownych, strony zainteresowane, klientów, gości i użytkowników naszej oferty online.
Analizy te są przeprowadzane w celu oceny działalności, marketingu i badań rynkowych (np. w celu określenia grup klientów o różnych cechach). W tym celu możemy, o ile są dostępne, uwzględniać profile zarejestrowanych użytkowników wraz z ich szczegółowymi danymi, np. na temat wykorzystywanych usług. Analizy te służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to anonimowe analizy z podsumowanymi, tj. zanonimizowanymi wartościami. Ponadto bierzemy pod uwagę prywatność użytkowników i przetwarzamy dane do celów analizy w sposób jak najbardziej pseudonimowy, a jeśli to możliwe, również anonimowy (np. jako dane podsumowujące).

Sklep i handel elektroniczny

Przetwarzamy dane naszych klientów, aby umożliwić im wybór, zakup lub zamówienie wybranych produktów, towarów i usług powiązanych, a także ich opłacenie i dostawę lub realizację. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia, korzystamy z usług dostawców usług, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i przewozowych, w celu realizacji dostawy lub realizacji na rzecz naszych klientów. Do przetwarzania transakcji płatniczych korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych. Wymagane informacje są określane jako takie w kontekście zamówienia lub porównywalnego procesu nabycia i obejmują informacje niezbędne do dostawy lub dostarczenia i rozliczenia, a także informacje kontaktowe, aby można było przeprowadzić ewentualne konsultacje.

Usługi agencyjne

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach usług kontraktowych, które mogą obejmować na przykład doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, opracowywanie/konsulting lub konserwację oprogramowania i projektów, wdrażanie kampanii i procesów, obsługę, administrację serwerami, analizę danych/usługi konsultingowe oraz usługi szkoleniowe.

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przetwarzamy dane uczestników naszych usług edukacyjnych i szkoleniowych (zwanych potocznie "kursantami") w celu świadczenia na ich rzecz usług szkoleniowych. Przetwarzane w tym kontekście dane, charakter, zakres, cel i konieczność ich przetwarzania wynikają ze stosunku umownego i szkoleniowego będącego ich podstawą. Formy przetwarzania danych obejmują również ocenę wyników i ewaluację naszych usług oraz usług nauczycieli.

W ramach naszej działalności możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych, w szczególności informacje o stanie zdrowia uczestników szkoleń i studentów, a także dane ujawniające pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub ideologiczne. W tym celu, jeśli jest to wymagane, uzyskujemy wyraźną zgodę uczestników szkolenia, a w przeciwnym razie przetwarzamy dane szczególnych kategorii tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług szkoleniowych, do celów opieki zdrowotnej, ochrony socjalnej lub ochrony żywotnych interesów uczestników szkolenia.

Jeśli jest to konieczne dla realizacji naszej umowy, ochrony żywotnych interesów lub wymagane przez prawo, lub jeśli posiadamy zgodę uczestników szkolenia, ujawniamy lub przekazujemy dane uczestników szkolenia osobom trzecim lub agentom, takim jak władze lub w zakresie usług informatycznych, biurowych lub podobnych, zgodnie z wymogami prawa zawodowego.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące korzystania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Klienci, potencjalni klienci, partnerzy biznesowi i kontraktowi, uczniowie/studenci/uczestnicy.
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta; środki bezpieczeństwa; prośby o kontakt i komunikacja; procedury biurowe i organizacyjne; zarządzanie i odpowiadanie na prośby; pomiar konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych); profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników).
 • Podstawy prawne: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO).

Wykorzystanie platform internetowych do celów ofertowych i sprzedażowych

Oferujemy nasze usługi na platformach internetowych obsługiwanych przez innych usługodawców. W tym kontekście oprócz naszych zasad ochrony danych osobowych obowiązują również zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na tych platformach. Dotyczy to w szczególności realizacji procesu płatności oraz procedur stosowanych na platformach do pomiaru zasięgu i marketingu opartego na zainteresowaniach.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące korzystania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Podmioty danych: Klienci.
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Podstawy prawne: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Amazon: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; Dostawca usług: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. i Amazon Media EU S.à.r.l., wszystkie cztery z siedzibą pod adresem 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, oraz Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Monachium, Niemcy (łącznie "Amazon Europe"), spółka dominująca: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; strona internetowa: https://www.amazon.de/; polityka prywatności: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; dostawca usług: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Szwajcaria; strona internetowa: https://www.ebay.de/; polityka prywatności: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; Dostawca usług: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Niemcy ; strona internetowa: https://www.rakuten.de/; polityka prywatności: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Zapewnienie oferty internetowej i hostingu

W celu bezpiecznego i efektywnego udostępniania naszej oferty online korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastrukturalnych i platformowych, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług bazodanowych, a także z usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej.

Dane przetwarzane w ramach udostępniania oferty hostingowej mogą obejmować wszystkie informacje dotyczące użytkowników naszej oferty online, które są generowane w ramach korzystania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny do dostarczenia treści oferty online do przeglądarek oraz wszystkie wpisy dokonane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: zapewnienie oferty internetowej i przyjazności dla użytkownika, świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: my sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę otwieranych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz, z reguły, adresy IP i dostawcę żądającego. Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony w celach bezpieczeństwa, np. aby zapobiec przeciążeniu serwera (zwłaszcza w przypadku ataków o charakterze nadużycia, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony, aby zapewnić wykorzystanie serwerów i ich stabilność; usuwanie danych: Informacje z plików dziennika są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.
 • Sieć dostarczania treści: Korzystamy z "sieci dostarczania treści" (CDN). CDN to usługa, dzięki której zawartość oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafika lub skrypty programów, mogą być dostarczane szybciej i bezpieczniej za pomocą rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet.
 • WordPress.com: Platforma hostingowa dla blogów / stron internetowych; Dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Strona internetowa: https://wordpress.com; Polityka prywatności: https://automattic.com/de/privacy/; Umowa dotycząca realizacji zamówienia: zawarta z usługodawcą: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogi i publikacje w mediach

Korzystamy z blogów lub porównywalnych środków komunikacji i publikacji online (zwanych dalej "nośnikiem publikacji"). Dane czytelników są przetwarzane na potrzeby medium tylko w zakresie niezbędnym do prezentacji i komunikacji między autorami a czytelnikami lub ze względów bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie odsyłamy do informacji o przetwarzaniu danych osób odwiedzających nasz serwis publikacyjny w ramach niniejszej informacji o ochronie danych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające witrynę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza online); zapewnienie oferty online i przyjazności dla użytkownika; środki bezpieczeństwa; administracja i udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 • Podstawy prawne: realizacji umowy i zapytań przedumownych (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Uwagi i komentarze: Gdy użytkownicy zostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, ich adresy IP mogą być przechowywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Służy to naszemu bezpieczeństwu na wypadek, gdyby ktoś w komentarzach lub wpisach zostawiał treści niezgodne z prawem (obelgi, niedozwolona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku sami możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za taki komentarz lub wpis i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością jego autora. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, na podstawie naszych uzasadnionych interesów, do przetwarzania danych użytkowników w celu wykrywania spamu. Na tej samej podstawie prawnej zastrzegamy sobie prawo, w przypadku ankiet, do przechowywania adresów IP użytkowników przez okres ich trwania oraz do stosowania plików cookie w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania. Dane osobowe podane w ramach komentarzy i wypowiedzi, wszelkie informacje kontaktowe i dotyczące strony internetowej, a także informacje związane z treścią będą przez nas trwale przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.
 • Pobieranie emojis i uśmieszków WordPress: Pobieranie emojis i uśmieszków WordPress - W ramach naszego bloga WordPress do celów sprawnej integracji elementów treści wykorzystywane są emojis graficzne (lub uśmieszki), czyli małe pliki graficzne wyrażające emocje, pobierane z serwerów zewnętrznych. Operatorzy tych serwerów gromadzą adresy IP użytkowników. Jest to konieczne, aby pliki emoji mogły zostać przesłane do przeglądarek użytkowników; dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; strona internetowa: https://automattic.com; polityka prywatności: https://automattic.com/privacy.
 • Zdjęcia profilowe z serwisu Gravatar: Zdjęcia profilowe - W ramach naszej oferty internetowej, a w szczególności na blogu, korzystamy z usługi Gravatar. Gravatar to serwis, w którym użytkownicy mogą rejestrować i przechowywać zdjęcia profilowe oraz swoje adresy e-mail. Jeśli użytkownicy zostawiają posty lub komentarze na innych stronach internetowych (zwłaszcza na blogach), podając odpowiedni adres e-mail, ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok postów lub komentarzy. W tym celu adres e-mail podany przez użytkowników jest przesyłany do Gravatar w postaci zaszyfrowanej, aby sprawdzić, czy jest dla niego przechowywany profil. Jest to jedyny cel przekazywania adresu e-mail. Nie jest on używany do innych celów, a następnie jest usuwany. Wykorzystanie Gravatara wynika z naszych uzasadnionych interesów, ponieważ używamy Gravatara, aby zaoferować autorom postów i komentarzy możliwość personalizacji ich postów za pomocą zdjęcia profilowego. Wyświetlając obrazki, Gravatar uzyskuje adres IP użytkowników, ponieważ jest on niezbędny do komunikacji między przeglądarką a usługą online. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby w komentarzach pojawiał się obrazek użytkownika powiązany z ich adresem e-mail w serwisie Gravatar, powinni używać do komentowania adresu e-mail, który nie jest zarejestrowany w serwisie Gravatar. Zwracamy także uwagę, że możliwe jest także używanie anonimowego adresu e-mail lub nieużywanie żadnego adresu e-mail, jeśli użytkownicy nie chcą, aby ich adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Użytkownicy mogą całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy; dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; strona internetowa: https://automattic.com; polityka prywatności: https://automattic.com/privacy.

Zarządzanie kontaktami i zapytaniami

W przypadku kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych), a także w kontekście istniejących relacji z użytkownikami i relacji biznesowych, informacje o osobach pytających są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na prośby o kontakt i podjęcia żądanych działań.

Odpowiedzi na zapytania kontaktowe oraz zarządzanie danymi kontaktowymi i danymi dotyczącymi zapytań w kontekście stosunków umownych lub przedumownych są udzielane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania (przedumowne), a także w oparciu o uzasadnione interesy związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania oraz utrzymywaniem relacji z użytkownikami lub relacji biznesowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni.
 • Cele przetwarzania danych: prośby o kontakt i komunikacja; świadczenie usług wynikających z umowy oraz obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy dane przekazane nam w tym kontekście w celu realizacji przekazanego zapytania. W tym celu przetwarzamy dane osobowe w kontekście przedumownych i umownych relacji biznesowych, o ile jest to konieczne do ich realizacji, a w pozostałych przypadkach na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów partnerów komunikacyjnych w zakresie odpowiedzi na zapytania oraz naszych prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania danych.

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Analityka internetowa (zwana również "pomiarem zasięgu") służy do oceny przepływu osób odwiedzających naszą ofertę online i może zawierać informacje o zachowaniu, zainteresowaniach lub informacje demograficzne o odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, w postaci wartości pseudonimicznych. Za pomocą analizy zasięgu możemy na przykład określić, w jakim czasie nasza oferta online, jej funkcje lub treści są najczęściej używane lub zachęcają do ponownego użycia. W ten sam sposób możemy zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

Oprócz analityki internetowej możemy również stosować procedury testowe, na przykład w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

O ile poniżej nie określono inaczej, do tych celów mogą być tworzone profile, tj. dane podsumowujące proces użytkowania, a informacje mogą być zapisywane w przeglądarce lub urządzeniu końcowym i z niego odczytywane. Gromadzone informacje obejmują w szczególności odwiedzane strony internetowe i wykorzystywane na nich elementy, a także informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie korzystania. Jeżeli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie przez nas lub przez dostawców usług, z których korzystamy, danych dotyczących ich lokalizacji, dane te mogą być również przetwarzane.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak procedurę maskowania adresów IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP). Ogólnie rzecz biorąc, w kontekście analizy sieciowej, testów A/B i optymalizacji nie są przechowywane jednoznaczne dane użytkowników (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy stosowanego oprogramowania, nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach na potrzeby odpowiednich procedur.

Uwagi na temat podstaw prawnych: Jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat wykorzystywania plików cookie w niniejszej Polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające witrynę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania danych: pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających odwiedzających); profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Google Analytics: analityka internetowa, pomiar zasięgu oraz pomiar przepływu użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Więcej informacji: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu internetowego, co może obejmować w szczególności marketing powierzchni reklamowej lub wyświetlanie treści promocyjnych i innych (zwanych łącznie "treściami") w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników oraz mierzenie ich skuteczności.

W tym celu tworzone są tzw. profile użytkowników, które są zapisywane w pliku (tzw. "cookie") lub stosowane są podobne procedury, za pomocą których zapisywane są informacje o użytkowniku istotne dla prezentacji wspomnianych treści. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, wykorzystywane sieci online, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie korzystania i używanych funkcjach. Jeżeli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych dotyczących ich lokalizacji, dane te również mogą być przetwarzane.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. Jednak w celu ochrony użytkowników korzystamy z dostępnych procedur maskowania adresów IP (tj. pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP). Ogólnie rzecz biorąc, w ramach procesu marketingu internetowego nie są przechowywane jasne dane użytkowników (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy procedur marketingu internetowego, nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach.

Informacje zawarte w profilach są zazwyczaj zapisywane w plikach cookie lub za pomocą podobnych procedur. Te pliki cookie mogą być później z reguły odczytywane na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej procedury marketingu online i analizowane w celu wyświetlania treści, a także uzupełniane o dalsze dane i przechowywane na serwerze dostawcy procedury marketingu online.

W wyjątkowych przypadkach do profili mogą zostać przypisane jednoznaczne dane. Dzieje się tak w przypadku, gdy na przykład użytkownicy są członkami sieci społecznościowej, z której procedury marketingu online korzystamy, a sieć ta łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi danymi. Zwracamy uwagę, że użytkownicy mogą dokonać dodatkowych ustaleń z dostawcami, np. poprzez wyrażenie zgody w ramach procesu rejestracji.

Zasadniczo otrzymujemy dostęp tylko do podsumowanych informacji o skuteczności naszych reklam. Jednak w ramach tzw. pomiaru konwersji możemy sprawdzić, które z naszych procesów marketingowych online doprowadziły do tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji jest wykorzystywany wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

O ile nie określono inaczej, prosimy o przyjęcie założenia, że pliki cookie będą przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi na temat podstaw prawnych: jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W pozostałych przypadkach dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zapewnieniu skutecznych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat wykorzystywania plików cookie w niniejszej Polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające witrynę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania danych: remarketing; targetowanie (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia celów marketingowych lub innych treści); marketing; profilowanie z wykorzystaniem informacji dotyczących użytkownika (tworzenie profili użytkowników); pomiar konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość wniesienia sprzeciwu (opt-out): Odnosimy się do informacji o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców oraz możliwości sprzeciwu udzielonych dostawcom (tzw. "opt-out"). Jeżeli nie określono wyraźnie opcji rezygnacji, użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy następujące dodatkowe opcje rezygnacji, które są oferowane w skrócie dla poszczególnych obszarów: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Transgraniczne: https://optout.aboutads.info.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych, procedur i usług:

 • Google Ad Manager: korzystamy z "Google Marketing Platform" (oraz usług takich jak "Google Ad Manager"), aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.) Platforma Marketingowa Google charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym na podstawie przypuszczalnych zainteresowań użytkownika. Umożliwia nam to wyświetlanie reklam dotyczących naszej oferty online w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany w ramach innych ofert online, jest to określane mianem "remarketingu"; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Więcej informacji: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych w produktach reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych między administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms; W przypadku gdy Google działa jako podmiot przetwarzający, warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z państw trzecich: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads i pomiar konwersji: wykorzystujemy metodę marketingu internetowego "Google Ads" do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani reklamami (tzw. "konwersja"). Ponadto mierzymy konwersję reklam. Poznajemy jednak tylko anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tak zwanym "znacznikiem śledzenia konwersji". Sami nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, na podstawie których można by zidentyfikować użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dodatkowe informacje: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych w produktach reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych między administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense z reklamami spersonalizowanymi: Korzystamy z usługi Google Adsense ze spersonalizowanymi reklamami, za pomocą której reklamy są wyświetlane w ramach naszej oferty online, a my otrzymujemy wynagrodzenie za ich wyświetlanie lub inne wykorzystanie; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Więcej informacji: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych w produktach reklamowych Google: Informacje na temat warunków przetwarzania danych w usługach między administratorami oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense z niespersonalizowanymi reklamami: Korzystamy z usługi Google Adsense z niespersonalizowanymi reklamami, dzięki której reklamy są wyświetlane w ramach naszej oferty online, a my otrzymujemy wynagrodzenie za ich wyświetlanie lub inne wykorzystanie; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Więcej informacji: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki ochrony danych administratora-kontrolera Google Ads oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targetowanie za pomocą Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics, aby wyświetlać reklamy zamieszczone w ramach usług reklamowych Google i jej partnerów wyłącznie użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Google (tzw. "Audycje remarketingowe" lub "Audycje Google Analytics"). Za pomocą Audycji Remarketingowych chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Podstawa prawna: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Umowa dotycząca realizacji zamówienia: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Więcej informacji: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklama firmy Microsoft: remarketing / pomiar konwersji; Dostawca usług: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/; Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Programy partnerskie i linki partnerskie

W naszej ofercie online zamieszczamy tzw. linki afiliacyjne lub inne odnośniki (które mogą obejmować np. maski wyszukiwania, widżety lub kody rabatowe) do ofert i usług podmiotów trzecich (zwane łącznie "linkami afiliacyjnymi"). Jeśli użytkownicy skorzystają z Linków partnerskich lub następnie z ofert, możemy otrzymać prowizję lub inne korzyści od tych osób trzecich (łącznie "Prowizja").

Aby móc śledzić, czy użytkownicy skorzystali z oferty linku partnerskiego wykorzystanego przez nas, konieczne jest, aby odpowiednie podmioty zewnętrzne dowiedziały się, że użytkownicy skorzystali z linku partnerskiego wykorzystanego w naszej ofercie online. Przyporządkowanie linków partnerskich do poszczególnych transakcji handlowych lub innych działań (np. zakupów) służy wyłącznie rozliczaniu prowizji i zostanie zlikwidowane, gdy tylko przestanie być konieczne do realizacji tego celu.

Dla celów wspomnianego powyżej przyporządkowania linków partnerskich, linki partnerskie mogą być uzupełnione o pewne wartości, które są częścią składową linku lub mogą być przechowywane w innym miejscu, np. w pliku cookie. Wartości te mogą obejmować w szczególności: stronę źródłową (referrer), godzinę, identyfikator online operatora strony, na której umieszczono link partnerski, identyfikator online danej oferty, rodzaj użytego linku, rodzaj oferty oraz identyfikator online użytkownika.

Uwagi na temat podstaw prawnych: jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Ponadto ich wykorzystanie może być elementem naszych (przed)umownych usług, pod warunkiem, że korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w tych ramach. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online); klienci.
 • Cele przetwarzania danych: śledzenie podmiotów stowarzyszonych; świadczenie usług wynikających z umowy oraz obsługa klienta.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Program partnerski Amazon: program partnerski (Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jednej z jej spółek zależnych); Usługodawca: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. i Amazon Media EU S.à.r.l., wszystkie cztery z siedzibą pod adresem 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, oraz Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Monachium, Niemcy (łącznie "Amazon Europe"); spółka dominująca: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; strona internetowa: https://www.amazon.de; polityka prywatności: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Sieć partnerska eBay: Program partnerski marketingu afiliacyjnego; dostawca usług: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; strona internetowa: https://partnernetwork.ebay.de; polityka prywatności: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Opinie klientów i procedury oceniania

Uczestniczymy w procesach oceny i ratingu w celu oceny, optymalizacji i promocji naszych usług. Jeśli użytkownicy oceniają nas lub w inny sposób przekazują opinie za pośrednictwem uczestniczących platform lub procedur ratingowych, zastosowanie mają również Ogólne warunki prowadzenia działalności lub korzystania z usług oraz informacje o ochronie prywatności dostawców. Z reguły ocena wymaga również rejestracji u odpowiednich operatorów.

Aby upewnić się, że osoby oceniające rzeczywiście skorzystały z naszych usług, za zgodą klienta przekazujemy odpowiedniemu portalowi ratingowemu wymagane w tym celu dane dotyczące klienta i usługi, z której skorzystał (w tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer zamówienia lub numer artykułu). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji autentyczności użytkownika.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Klienci; użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza internetowego); marketing.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

Widżet oceny: do naszej oferty online włączamy tak zwane "widgety ratingowe". Widget to element funkcjonalny i treściowy zintegrowany z naszą ofertą online, który wyświetla zmienne informacje. Może on być wyświetlany na przykład w formie pieczęci lub porównywalnego elementu, czasami nazywanego również "odznaką". W takim przypadku odpowiednia zawartość widgetu jest wyświetlana w ramach naszej oferty online, ale w danym momencie jest ona pobierana z serwerów odpowiedniego dostawcy widgetu. Jest to jedyny sposób, aby zawsze wyświetlać aktualną zawartość, a zwłaszcza aktualną ocenę. W tym celu musi zostać nawiązane połączenie z serwerem dostawcy widgetu ze strony internetowej wywołanej w ramach naszej oferty online, a dostawca widgetu otrzymuje pewne dane techniczne (dane dostępowe, w tym adres IP), które są niezbędne, aby zawartość widgetu mogła zostać dostarczona do przeglądarki użytkownika. Ponadto dostawca widgetów otrzymuje informacje o tym, że użytkownicy odwiedzili naszą ofertę online. Informacje te mogą być przechowywane w pliku cookie i wykorzystywane przez dostawcę widgetów do identyfikacji, które oferty online uczestniczące w procesie oceny zostały odwiedzone przez użytkownika. Informacje te mogą być przechowywane w profilu użytkownika i wykorzystywane do celów reklamowych lub badań rynkowych.

Obecność w sieciach społecznościowych (social media)

Prowadzimy obecność online w sieciach społecznościowych i w tym kontekście przetwarzamy dane użytkowników, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Pragniemy zaznaczyć, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to powodować zagrożenia dla użytkowników, ponieważ, na przykład, może utrudnić egzekwowanie praw użytkowników.

Ponadto dane użytkowników są zwykle przetwarzane w sieciach społecznościowych do celów badania rynku i reklamy. Na przykład na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań można tworzyć profile użytkowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zazwyczaj zapisywane są pliki cookie, w których przechowywane są informacje o sposobie korzystania z witryny i zainteresowaniach użytkowników. Ponadto w profilach użytkowania mogą być również zapisywane dane niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

W celu szczegółowego przedstawienia odpowiednich form przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do oświadczeń o ochronie prywatności oraz informacji dostarczanych przez operatorów odpowiednich sieci.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji oraz dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy również uwagę, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie działania oraz bezpośrednio udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające witrynę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania danych: prośby o kontakt i komunikację; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza online); marketing.
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Do naszej oferty online włączamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są pobierane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej "dostawcami zewnętrznymi"). Mogą to być na przykład grafiki, filmy wideo lub mapy miasta (zwane dalej jednolicie "treścią").

Integracja zawsze wymaga od zewnętrznych dostawców tych treści przetwarzania adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby oni przesłać treści do przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlania tych treści lub funkcji. Staramy się korzystać wyłącznie z tych treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe" mogą być wykorzystywane do analizowania takich informacji, jak ruch użytkowników na stronach niniejszej witryny. Pseudonimiczne informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstawy prawnej: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej Polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; świadczenie usług umownych i obsługa klienta; profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników); marketing.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Integracja oprogramowania, skryptów lub frameworków innych firm (np. jQuery): włączamy do naszej oferty online oprogramowanie, które pobieramy z serwerów innych dostawców (np. biblioteki funkcji, które wykorzystujemy w celu prezentacji lub ułatwienia obsługi naszej oferty online). W tym celu odpowiedni dostawcy gromadzą adres IP użytkownika i mogą go przetwarzać w celu przesłania oprogramowania do przeglądarki użytkownika oraz w celach bezpieczeństwa, jak również w celu oceny i optymalizacji swojej oferty. - Do naszej oferty online włączamy oprogramowanie, które pobieramy z serwerów innych dostawców (np. biblioteki funkcji, które wykorzystujemy w celu wyświetlania lub ułatwienia korzystania z naszej oferty online). W związku z tym odpowiedni dostawcy gromadzą adres IP użytkowników i mogą go przetwarzać w celu przesłania oprogramowania do przeglądarki użytkownika oraz w celach bezpieczeństwa, jak również w celu oceny i optymalizacji swojej oferty.
 • Czcionka Awesome: Wyświetlanie czcionek i symboli; dostawca usług: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Strona internetowa: https://fontawesome.com/; Polityka prywatności: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google, przy czym dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania czcionek w przeglądarce użytkownika. Integracja ta wynika z naszych uzasadnionych interesów dotyczących bezpiecznego technicznie, bezobsługowego i wydajnego korzystania z czcionek, ich jednolitej prezentacji oraz uwzględnienia ewentualnych ograniczeń licencyjnych dotyczących ich integracji; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://fonts.google.com/; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Wtyczki i zawartość Twittera: Wtyczki i przyciski Twittera - Mogą one obejmować na przykład treści takie jak obrazy, wideo lub tekst oraz przyciski, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online w serwisie Twitter; Dostawca usług: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia, Spółka dominująca: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; strona internetowa: https://twitter.com/de; polityka prywatności: https://twitter.com/privacy, (ustawienia: https://twitter.com/personalization).
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://www.youtube.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Plugin Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; filmy wideo z YouTube są zintegrowane za pośrednictwem specjalnej domeny (rozpoznawalnej dzięki komponentowi "youtube-nocookie") w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych", w którym nie są gromadzone żadne pliki cookie dotyczące działań użytkownika w celu personalizacji odtwarzania wideo. Niemniej jednak informacje dotyczące interakcji użytkownika z filmem (np. zapamiętanie ostatniego punktu odtwarzania) mogą być przechowywane; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.youtube.com; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: treści wideo; dostawca usług: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Strona internetowa: https://vimeo.com; Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odsyłamy do Polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy), jak również do opcji rezygnacji z Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawień Google dotyczących wykorzystania danych w celach marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Narzędzia do zarządzania, organizacji i wsparcia

Korzystamy z usług, platform i oprogramowania innych dostawców (zwanych dalej "Dostawcami zewnętrznymi") w celu organizowania, zarządzania, planowania i świadczenia naszych usług. Przy wyborze usługodawców zewnętrznych i ich usług przestrzegamy wymogów prawnych.

W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych. Może to dotyczyć różnych danych, które przetwarzamy zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane te mogą obejmować w szczególności dane podstawowe i dane kontaktowe użytkowników, dane dotyczące transakcji, umów, innych procesów i ich treści.

Jeśli użytkownicy są kierowani do dostawców zewnętrznych lub ich oprogramowania albo platform w ramach komunikacji, współpracy biznesowej lub innych relacji z nami, dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane i metadane dotyczące użytkowania w celach bezpieczeństwa, optymalizacji usług lub w celach marketingowych. Dlatego prosimy o przestrzeganie informacji o ochronie danych osobowych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Uwagi dotyczące podstawy prawnej: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Ponadto, korzystanie z nich może być elementem naszych (przed)umownych usług, pod warunkiem, że korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w tych ramach. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni; użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Inni usługodawcy

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie prywatności, gdy tylko jest to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu danych przez nas dokonywane. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Jeżeli w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie i prosimy o sprawdzenie tych informacji przed skontaktowaniem się z nami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne prawa wynikające z GDPR, w szczególności z art. 15-21 GDPR:

 • Prawo do sprzeciwu: masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody: Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, oraz uzyskać informacje o tych danych, a także dalsze informacje i kopię danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do sprostowania danych: masz prawo, zgodnie z prawem, zażądać uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.
 • Prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z wymogami prawnymi użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych lub, alternatywnie, zgodnie z wymogami prawnymi, zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z wymogami prawnymi, lub do żądania przekazania ich innej odpowiedzialnej stronie.
 • Złożenie skargi do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza wymogi GDPR.

Definicje

Ta sekcja zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej Polityce prywatności. Wiele z tych terminów pochodzi z przepisów prawa i zostało zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 GDPR. Definicje prawne są wiążące. Natomiast poniższe objaśnienia mają na celu przede wszystkim ułatwienie zrozumienia. Terminy są uporządkowane alfabetycznie.

 • Śledzenie afiliacji: W ramach affiliate tracking rejestrowane są linki, za pomocą których strony linkujące odsyłają użytkowników do stron z ofertami produktów lub innych. Operatorzy poszczególnych stron mogą otrzymać prowizję, jeśli użytkownicy skorzystają z tych tzw. linków partnerskich, a następnie skorzystają z oferty (np. kupią towary lub skorzystają z usług). W tym celu konieczne jest, aby operatorzy mogli śledzić, czy użytkownicy, którzy są zainteresowani określonymi ofertami, korzystają z nich za pośrednictwem linków partnerskich. Dlatego też dla funkcjonalności linków partnerskich konieczne jest uzupełnienie ich o pewne wartości, które stają się częścią linku lub są przechowywane w innym miejscu, np. w pliku cookie. Wartości te obejmują w szczególności źródłową stronę internetową (referrer), godzinę, identyfikator online operatora strony internetowej, na której umieszczono link partnerski, identyfikator online danej oferty, identyfikator online użytkownika, a także wartości specyficzne dla śledzenia, takie jak np. identyfikator nośnika reklamy, identyfikator partnera i kategoryzacje.
 • Miara przeliczeniowa: Pomiar konwersji (określany również jako "ocena akcji odwiedzin") to metoda służąca do określania skuteczności działań marketingowych. Zazwyczaj odbywa się to poprzez przechowywanie pliku cookie na urządzeniach użytkowników w witrynach, w których prowadzone są działania marketingowe, a następnie ponowne jego pobranie w witrynie docelowej. Dzięki temu możemy na przykład sprawdzić, czy reklamy, które umieściliśmy w innych witrynach, odniosły sukces.
 • Dane osobowe: "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników: Przetwarzanie "profili z informacjami dotyczącymi użytkownika", w skrócie "profili", obejmuje każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do analizy, oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować różne informacje dotyczące danych demograficznych, zachowania i zainteresowań, takich jak interakcje ze stronami internetowymi i ich zawartością itp. Do celów profilowania często wykorzystywane są pliki cookie i sygnalizatory WWW.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (znany również jako analityka internetowa) służy do oceny przepływu odwiedzających ofertę online i może obejmować zachowania odwiedzających lub ich zainteresowania określonymi informacjami, takimi jak zawartość witryny. Za pomocą analizy zasięgu właściciele witryn mogą na przykład dowiedzieć się, o której godzinie odwiedzający odwiedzają ich witrynę i jakie treści ich interesują. Umożliwia im to na przykład lepsze dostosowanie zawartości strony do potrzeb odwiedzających. Do celów analizy zasięgu często wykorzystuje się pseudonimowe pliki cookie i sygnalizatory WWW, aby rozpoznać powracających użytkowników i w ten sposób uzyskać bardziej precyzyjne analizy korzystania z oferty online.
 • Remarketing: "Remarketing" lub "retargeting" polega na tym, że np. w celach reklamowych odnotowuje się, jakimi produktami użytkownik był zainteresowany na danej stronie internetowej, aby przypomnieć mu o tych produktach na innych stronach internetowych, np. w reklamach.
 • Kontroler: "Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie: "Przetwarzanie" oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdą operację na danych, czy to gromadzenie, ocenę, przechowywanie, przesyłanie czy usuwanie.
 • Tworzenie grupy docelowej: Tworzenie grup docelowych (lub "niestandardowych odbiorców") polega na określeniu grup docelowych dla celów reklamowych, np. wyświetlania reklam. Na przykład, na podstawie zainteresowania użytkownika określonymi produktami lub tematami w Internecie można stwierdzić, że użytkownik ten jest zainteresowany reklamami podobnych produktów lub sklepu internetowego, w którym użytkownik oglądał produkty. Z kolei o "lookalike audiences" (lub podobnych grupach docelowych) mówimy wtedy, gdy treści uznane za odpowiednie są wyświetlane użytkownikom, których profile lub zainteresowania przypuszczalnie odpowiadają użytkownikom, dla których utworzono profile. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne są zazwyczaj wykorzystywane do tworzenia grup odbiorców niestandardowych i grup odbiorców podobnych.

Wersja niemiecka stworzona za pomocą "Datenschutz-Generator.de" - Dziękujemy! RA Dr.Schwenke

Trendstyle
Logo
Porównaj pozycje
 • Razem (0)
Porównaj